Chỉ số nhớ của con người

Chỉ số nhớ của con người


  • Chỉ nghe: nhớ 5%
  •  Nghe và nhìn: 20%
  •  Xem thực nghiệm: 30%
  •  Làm, thực hành, thử đi thử lại: 75% 
  • Giảng lại: 95%

Previous Post
Next Post

post written by: